Aktualności

Jadłospis

Jadłospis 04 - 08 czerwiec 2018r

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy

Więcej...

Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018

Od 1 września 2017r. nasze przedszkole pracuje w godzinach od 5.30 do 16.30.

Plan katechezy

Więcej…

Statut

 

Uchwała Nr II 2011/1012
RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 2 W ORZESZU

z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w statucie – tekst jednolity

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty- tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r nr 256 poz. 2572 z późn. zm., rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( DzU 2010, nr 228 poz. 1487), Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół ( DzU 2001/61/624) oraz późniejsze zmieniające z dnia 31 stycznia 2002.

uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć do realizacji jednolity tekst Statutu Przedszkola nr 2 w Orzeszu. Jednocześnie traci moc statut uchwalony przez Radę pedagogiczną w dniu 12.11.2009 r.

§ 2. Dyrektora przedszkola i nauczycieli czyni się odpowiedzialnymi za realizacje zadań wynikających z uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 9.11.2011 r. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 

W głosowaniu brało udział 6 członków rady, za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób.

 

STATUT