Aktualności

Jadłospis

Jadłospis 04 - 08 czerwiec 2018r

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy

Więcej...

Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018

Od 1 września 2017r. nasze przedszkole pracuje w godzinach od 5.30 do 16.30.

Plan katechezy

Więcej…

Plan wychowawczy

CEL NADRZĘDNY:

- tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych
- rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła
- kształtowanie podstawowych norm moralnych n. tolerancji,
życzliwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności
- uświadamianie zagrożeń otaczającego świata
- uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków

KRYTERIA SUKCESU:

Dziecko:

1. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami.
2. Szanuje cudze zdanie i wolność innych.
3. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.
4. Potrafi kulturalnie zwracać się di innych, używa zwrotów
grzecznościowych.
5. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.
6. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych.
7. Zna swoje prawa i obowiązki.
8. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
9.Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych
sytuacjach.
10.Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości
decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.
11. Potrafi cieszyć się w własnych sukcesów, docenia sukcesy innych,
umie z godnością przyjmować porażki.
12. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i
umiejętności.

Lp. Zadania główne  Normy postępowania Zadania szczegółowe 
 I  Bądź koleżeński  - zgodnie baw się z kolegami
- szanuj cudzą własność
- dziel się z innymi tym co masz
- nie wyrządzaj krzywdy innym
- nie rób drogiemu co tobie niemiłe
- pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują
 - zawieranie umów z dziećmi dotyczącymi właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie
- interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie
- rozumienie, że inni maja takie same potrzeby jak ja
- uczenie się właściwego zachowania się podczas rozwiązywania konfliktu, używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy nauczycielki
 II  Kontroluj swoje zachowanie  - unikaj krzyku, kłótliwości
- przestrzegaj zawartych umów i reguł
- oceniaj zachowanie a nie osoby
- wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany
- korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach
- wystrzegaj się kłamstwa
- odróżniaj dobro od zła
- mówi o swoich uczuciach
 - słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowanie się ich poleceniom
- dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, przezywania, dokuczania
- sprawianie radości innym dzieciom, składanie życzeń urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków
- opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują.
- ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich
- zgodnego zachowania się podczas zabaw
- korzystanie ze sprzętu i zabawek, mądrego rozwiązywania konfliktów
- porozumiewania się umiarkowanym głosem
 III  Bądź kulturalny  - używaj form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam
- nie mów z pełnymi ustami
- pamiętaj o kulturalnym zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań
- bądź miły dla innych osób
- dbaj o porządek wokół siebie
- słuchaj kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają
 - ponoszenie konsekwencji łamania zawartych umów
- reagowanie na umówione sygnały
- zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji
- poznawanie wzorców właściwego zachowania
- uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki
- udział w inscenizacjach, rozróżnianie prawdy, fałszu, kłamstwa w utworach literackich
- podejmowanie próby oceny postępowania bohaterów bajek i opowiadań
- układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania
- rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych
- systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienie argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami innych
- uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych.
- samodzielne podejmowanie prostych zadań i obowiązków w domu i w przedszkolu
-uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny, spokojne i ciche zachowanie się gdy inni odpoczywają, opiekowanie się słabszymi
- uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach
- dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się
- utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
- poszanowanie własności wytworów pracy kolegów
- uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa
- rozmowa z dziećmi na temat prostych przepisów savoir- vivru, stosowanie ich w sytuacjach codziennych
- opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia.
 IV Dbaj o bezpieczeństwo  - nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw
- nie próbuj nie znanych ci produktów i potraw nieznanego pochodzenia
- informuj dorosłych o swoich dolegliwościach
- pamiętaj swój adres zamieszkania
- unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań
- zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi
- nie zbliżaj się do niebezpiecznych zwierząt
- przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych
 - cykliczne spotkania z policjantem: Bądź ostrożny na drodze, Bezpieczne wakacje, Obcy niebezpieczny
- ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu
- omówienie postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia
- zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu
- spotkanie z weterynarzem, omówienie zachowań niektórych zwierząt
- rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych
- dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy poprzez konkursy, quizy, wycieczki, spacery.